උණුසුම් පුවත්
Advertise here

මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් යුධ හමුදාවෙන් නිවැරදි කරයි

මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් යුධ හමුදාවෙන් නිවැරදි කරයි

මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් යුධ හමුදාවෙන් නිවැරදි කරයි

Sep 18, 2019 3:44 PM

යුධ හමුදාවෙන්, මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිවැරදි කිරීමක් සිදුකර ඇත.

එම නිවේදනය පහතින් දක්වා ඇත.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...