උණුසුම් පුවත්
Advertise here

නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම් ගැන කෝප් කමිටුවෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක්

නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම් ගැන කෝප් කමිටුවෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක්

නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම් ගැන කෝප් කමිටුවෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක්

Sep 18, 2019 5:30 PM

නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමේ සිට එහි සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදුකිරීමට කෝප් කමිටුව අද (18) තීරණය කළේය.

ඒ අනුව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ඇතුළු අදාළ අනෙකුත් ආයතන ඉතා ඉක්මනින් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවන බව එහි සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පැවසීය.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...