උණුසුම් පුවත්

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

Sep 18, 2019 9:23 PM

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිඛෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින් දක්වා ඇත.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...