උණුසුම් පුවත්
Advertise here

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

Sep 18, 2019 9:23 PM

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිඛෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින් දක්වා ඇත.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...