උණුසුම් පුවත්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

Nov 14, 2019 8:36 PM

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් සිය අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේදී පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලියවිල්ලද පිළිගැනීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...