උණුසුම් පුවත්

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

Nov 16, 2019 6:19 PM

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජාතිය අමතා සිදු කරන ලද විශේෂ ප්‍රකාශය.

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

Posted by Maithripala Sirisena on Saturday, November 16, 2019
මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...
ad