උණුසුම් පුවත්

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය ඇමතිම

Nov 16, 2019 6:19 PM

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජාතිය අමතා සිදු කරන ලද විශේෂ ප්‍රකාශය.

https://www.facebook.com/maithripalas/videos/2795047737181494/
මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...