උණුසුම් පුවත්
Advertise here

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

Oct 4, 2019 6:21 PM

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය අභියෝගයට ලක්කරමින් ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...