උණුසුම් පුවත්

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

Oct 4, 2019 6:21 PM

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය අභියෝගයට ලක්කරමින් ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...