උණුසුම් පුවත්

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

Oct 4, 2019 5:12 PM

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ලිට්රෝ 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240 කින්ද අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා රුපියල් 251 කින්ද පහළ දැමූ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...
ad