උණුසුම් පුවත්

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

ගෑස් මිල අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

Oct 4, 2019 5:12 PM

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ලිට්රෝ 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240 කින්ද අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා රුපියල් 251 කින්ද පහළ දැමූ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

මෙම පුවත පිළිබඳ ඔබේ අදහස්...